Курс-практикум ділової української мови

Мета курсу – сприяти розвитку комунікативних можливостей слухача для ефективного використання української мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування та удосконалити знання і практичні навички щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні, різних сферах професійної діяльності.

Мета курсу передбачає розв’язання таких завдань:
– виробити навички дотримання мовних норм в усному та писемному спілкуванні;
– поглибити знання з орфографії, зосередивши увагу на вивченні складних випадків правопису слів;
– розвивати загальну культуру писемного мовлення та усного спілкування.

Тематика курсу:
1. Алфавіт. Відмінності звуків. Вимова голосних та приголосних звуків.
2. Знайомство. Привітання. Звертання. Етикетні формули.
3. Іменники та прикметники у діловому мовленні.
4. Числівники і займенники у ділових паперах.
5. Особливості використання дієслівних форм.
6. Службові частини мови у діловому мовленні.
7. Синтаксичні особливості українського ділового мовлення.
8. Усне дiлове мовлення.
9. Писемне дiлове мовлення.
10. Підсумкове заняття.

Курс допоможе слухачу:

  • знати:
    – лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні норми української мови;
  • уміти:
    – правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному та писемному діловому мовленні;
    – правильно оформлювати та грамотно складати основні документи; аналізувати та реферувати тексти різних жанрів.